Ścieżka karieryCareer pathKarrierewegCheminement de carriere
 
 

Wyszukaj

porawdy prawne online

Ścieżka kariery


Kancelaria IURICO ciągle się rozwija. Stale wzbogacamy i uzupełniamy kadrę. Jesteśmy otwarci na współpracę z młodymi ludźmi. Opracowaliśmy dla nich specjalny Program Praktyk.


Etapy kariery

1. stażysta i praktykant - etap ten przeznaczony jest dla studentów ostatnich lat studiów oraz absolwentów bez wcześniejszego doświadczenia zawodowego , którzy zadeklarują gotowość regularnego uczestniczenia w życiu Kancelarii i podpiszą Umowę o odbywaniu praktyk po zaznajomieniu się z Regulaminem. Każdy stażysta i praktykant objęty jest Programem Praktyk opracowanym przez doktorów nauk prawnych ? wykładowców na Uniwersytecie Wrocławskim. Program ten umożliwia nabycie praktycznej umiejętności stosowania i rozumienia prawa,

2. młodszy konsultant - etap adresowany do absolwentów studiów prawniczych bez uprawnień zawodowych oraz bez doświadczenia w naszej Kancelarii. Młodszy konsultant wykonuje pracę pod nadzorem osoby z uprawnieniami zawodowymi,

3. konsultant - etap adresowany do osób, które z uwagi na ponad roczne doświadczenie zawodowe prawnika mogą zajmować stanowiska pod nadzorem osoby z uprawnieniami w podstawowych sprawach albo są aplikantami;

4. starszy konsultant - etap dla tych, którzy zdobyli już doświadczenie jako aplikanci albo pracowali w zawodzie prawnika co najmniej dwa lata i zostali zaadoptowani do pracy w Kancelarii. Osoby takie mogą kontaktować się w imieniu Kancelarii z Klientami,

5. doradca - doradcami są osoby, których doświadczenie oraz zaufanie Kancelarii pozwala na samodzielną pracę lub przy współdziałaniu z radcą lub partnerem. Doradcami mogą być doktorzy nauk prawnych, starsi stażem aplikanci oraz inne osoby o potwierdzonych kwalifikacjach. Jest to również najwyższy etap kariery dla osób nie posiadających uprawnień do samodzielnego wykonywania regulowanego zawodu prawniczego,

6. radca - radcą może być osoba, która nabyła uprawnienia do samodzielnego wykonywania regulowanego zawodu prawniczego i wykazuje się odpowiednią wiedzą prawniczą, doświadczeniem oraz umiejętnościami doradczymi. Osobom tym powierzana jest funkcja kierownicza nad grupami merytorycznymi i problemowymi,

7. partner - partnerem może zostać radca prawny lub inny prawnik wykonujący samodzielnie wolny zawód którego wkład i zaangażowanie w funkcjonowanie Kancelarii uzasadnia przyjęcie do grona osób decydujących o kierunkach rozwoju Kancelarii IURICO.