Maciej SkoryMaciej Skory, Ph.D. - partnerDr. Maciej Skory - PartnerMaitre Andrzej Skory - conseiller juridique
 
 

Wyszukaj

porawdy prawne online

Dr Maciej Skory

Publikacje

 

 • Skory M., Reklamacje nie tylko w bankach, zmiany do ustawy o kredycie konsumenckim, Rzeczpospolita z 5 sierpnia 2003r. dodatek Dobra Firma;
 • Skory M., Znaczenie kodeksowej definicji konsumenta dla wyodrębnienia tzw. obrotu konsumenckiego, Przegląd Prawa i Administracji 2004, t. LXIV, Rozprawy z prawa handlowego (red. J. Frąckowiak);
 • Skory M., Klauzule abuzywne w polskim prawie ochrony konsumenta, Zakamycze 2005r.;
 • Skory M., Sytuacja konsumenta w umowach elektronicznych (w:) J. Gołaczyński (red.), Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym, Difin, Warszawa 2005r.;
 • Skory M., Czy w prawie spółek jest miejsce dla ochrony konsumenta? (w:) Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Wrocław 2006r.;
 • Skory M., O potrzebie interdyscyplinarnego podejścia do tzw. umów elektronicznych (w:) Prawo umów elektronicznych pod red. J. Gołaczyńskiego, Wrocław 2006r.;
 • Skory M., Klauzule abuzywne - zastosowanie przepisó Dyrektywy 93/13 w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskciej (Niemcy, Anglia, Francja, Czechy, Słowacja, Węgry) - ekspertyza opracowana na zlecenie UOKiK, publ. UOKiK 2007;
 • Skory M., Recenzja monografii R. Stefanickiego pt. Nieuczciwe praktyki handlowe w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej - dyrektywa 2005/29, Warszawa 2007 (w) Rejent nr 9/2007, s. 195 i nast.;
 • Skory M.,Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w bankowych umowach o kredyt konsumencki (w:) Europeizacja prawa prywatnego t. II (red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar), Warszawa 2008, s. 385 i in.;
 • Skory M., Zakres informacji ujawnianych w pismach spółek kapitałowych po nowelizacji artykułów 206 i 374 k.s.h., Rejent nr 9/2008 s. 122 i nast.;
 • Sołtys B., Skory M., Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu ? podstawy funkcjonowania i orzekania, ADR Arbitraż i Mediacja 2008r., Nr  4, s. 181-185.
 • Skory M., Konsument w Internecie, Prawo mediów elektronicznych nr 1/2011.
 • Skory M., Przegląd wybranych regulacji prawnych dotyczących pojęcia konsumenta na tle definicji konsumenta zawartej w projekcie księgi pierwszej kodeksu cywilnego. Przegląd Prawa i Administracji 2011, t. LXXXIV, Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego (red. J. Frąckowiak);
 • Skory M., Bancaassurance jako forma kooperacji gospodarczej, Aktualne Zagadnienia Prawa Prywatnego, red. E. Marszałkowska-Krześ, Wrocław 2012.
 

 

 

 

Strona www.iurico.pl wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji Zamknij