Bogusław SołtysBogusław Sołtys, Ph.D.Dr Bogusław SołtysBogusław Sołtys
 
 

Wyszukaj

porawdy prawne online

Dr Bogusław Sołtys - partner

Publikacje

 

 • Sołtys B., Formy naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego, Rejent 1992r., Nr 11, s. 49-62.;
 • Sołtys B., Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w projekcie nowej ustawy, Rejent 1993r., Nr 2, s. 90-103.;
 • Sołtys B., Charakter i konstrukcja prawa do znaku towarowego, Rejent 1993 r., Nr 3-4, s. 68-103;
 • Sołtys B., Problematyka wyczerpania prawa z rejestracji znaku towarowego, Rejent 1993r., Nr 5, s. 43-53;
 • Sołtys B., Czy można zbyć wolny zawód ? Przegląd Prawa Handlowego 1995r., Nr 3, s. 27-29;
 • Sołtys B., Glosa do Postanowienia Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z 26 stycznia 1993r., Glosa 1995r., Nr 8, s. 14-18;
 • Sołtys B., Sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego, Przegląd Prawa Handlowego 1995r., Nr 7, s. 19-26;
 • Sołtys B., Sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego oraz jego zorganizowanych części a podatek VAT, Rzeczpospolita z 17 września 1995r., Nr 217, s. 16;
 • Sołtys B., Opłata skarbowa od czynności dotyczących przedsiębiorstwa oraz jego zorganizowanych części, Rzeczpospolita z 14 września 1995r., Nr 213, s. 16;
 • Sołtys B., Egzekucja na przedsiębiorstwie, Rzeczpospolita z 2 listopada 1995r., Nr 254, s. 17;
 • Sołtys B., Kontrowersje wokół pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Przegląd Prawa Handlowego 1996r., Nr 2, s. 31-34;
 • Sołtys B., Jacyszyn J., Know-How jako wkład niepieniężny, Rzeczpospolita z 17 marca 1995r., Nr 65, s. 14;
 • Sołtys B., Jacyszyn J., Klientela jako wkład niepieniężny, Rzeczpospolita z 9 marca 1995r., Nr 58, s. 15;
 • Sołtys B., Jezioro J., Powszechny podatek dochodowy, Twórczość pracownicza akademickich nauczycieli naukowo-dydaktycznych, Rzeczpospolita z 16 listopada 1995r., Nr 265, s. 17;
 • Sołtys B., Jezioro J., Twórczość naukowa w ramach stosunku pracy a podatek dochodowy od osób fizycznych, Przegląd Podatkowy 1995r., Nr 12, s. 11-12;
 • Sołtys B., Wybrane zagadnienia z likwidacyjnej sprzedaży przedsiębiorstwa państwowego oraz zorganizowanych części jego mienia (powielacz z konferencji zorganizowanej przez Wojewodę Wrocławskiego 25 maja 1995r. poświęconej prawno-ekonomicznym problemom przekształceń własnościowych w gospodarce);
 • Sołtys B., Klientela przedmiotem aportu w spółkach kapitałowych, Acta Universitatis Wratislaviensis Wrocław 1995 r., Nr 1770, s. 109-137;
 • Sołtys B., Klientela - Przedsiębiorstwo - Wolny zawód, Rejent 1995r., Nr 1, s. 124-145;
 • Sołtys B., Pojęcie i charakter klienteli w prawie polskim, Klientela przedmiotem obrotu i ochrony prawnej, Kluczbork - Poznań 1995r.;
 • Sołtys B., Sytuacja prawna nieruchomości wchodzącej w skład przedsiębiorstwa, Rejent 1996r. Nr 2, s. 81-90;
 • Sołtys B., Opłata skarbowa od umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Podatkowy 1996r., Nr 7;
 • Sołtys B., Nazwy handlowe i ich ochrona w prawie polskim, Kraków Zakamycze 2003r.;
 • Sołtys B., Pankowska-Lier B., Umowa arbitrażowa w obrocie gospodarczym, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2004r.;
 • Sołtys B., Prawo do urządzeń przesyłowych przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa, Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 2683, Przegląd Prawa i Administracji, tom LXIV/2004 pod red. J. Frąckowiaka, Wyd. U Wr., s. 193-199;
 • Sołtys B., Prawniczy słownik wyrazów trudnych pod red. J. Bocia, Wyd. Kolonia Limited 2004r.;
 • Sołtys B., Podleś M., Umowy z pośredniczącymi dostawcami usług internetowych (w:) W. Dubis, J. Jacyszyn, M. Leśniak, M. Podleś, M. Skory, B. Sołtys, Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym pod red. J. Gołaczyńskiego, Warszawa 2005r.;
 • Sołtys B., Zapis na sąd polubowny w prawie spółek (w:) Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 2842, Wrocław 2006r., s. 201-214;
 • Sołtys B., Zawarcie umowy o arbitraż w formie elektronicznej (w:) Prawo umów elektronicznych pod red. J. Gołaczyńskiego, Warszawa 2006r.;
 • Sołtys B., Podleś M., Wybrane uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy ? Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Radca Prawny 2006r. Nr 5, s. 6-14;
 • Sołtys B. (w:) Małgorzata Ludwik, dr Łukasz Błaszczak, Sądownictwo polubowne (arbitraż), Wzory czynności związanych z działalnością Sądu Polubownego CH BECK 2007 r., s. 314 ? 341;
 • Sołtys B., Marcin Podleś, Kontrola rozstrzygnięć o kosztach procesu, Radca Prawny 2007r., Nr 5, s. 71 - 82;
 • Sołtys B., Forma umowy o arbitraż (w:) Europeizacja prawa cywilnego, Wolters Kluwer 2008r., s. 407-418;
 • Sołtys B., Recenzja książki Łukasza Błaszczaka i Małgorzaty Ludwik, Sądownictwo polubowne (arbitraż), Warszawa CH Beck 2007r. Rejent 2008r., Nr 3;
 • Marcin Podleś, Bogusław Sołtys, Reprezentacja Spółki cywilnej na tle jej charakteru prawnego, Podmiotowość cywilnoprawna w prawie polskim. Wybrane zagadnienia. Prawo CCCIV pod red. E. Gniewka, Wrocław 2008r.,s. 137-149;
  Sołtys B., Marcin Podleś, Granice formalizmu procedury cywilnej ? wybrane aspekty dotyczące skargi kasacyjnej, Radca Prawny 2008r., Nr 6, s. 25-39;
 • Sołtys B., Maciej Skory, Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu ? podstawy funkcjonowania i orzekania, ADR Arbitraż i Mediacja 2008r., Nr  4, s. 181-185;
 • Sołtys B., Marcin Podleś, Liability of Internet service providers [w:] A. Wiebe (red.) IT-Law in Poland, Wiedeń, Monachium 2009r., s. 191-201.
  Sołtys B., Marcin Podleś, Przywrócenie terminu w postępowaniu cywilnym, Radca prawny, 2010r., nr 1, s. 24-34;
 • Beata Pankowska-Lier, Bogusław Sołtys, Reklama usług prawnych w Niemczech, Radca Prawny 2012r. nr 124, s. 2-6;
 • Sołtys B., Porównywanie cen usług prawniczych (w:) Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego ? Blok Prawa Komputerowego, Oficyna Prawnicza, Wrocław 2012r., s. 419-427;
 • Sołtys B., Prawnicze Spółki Kapitałowe (w:) 10-lecie KSH, red. J. Frąckowiak, Warszawa 2013r.


 

 

Strona www.iurico.pl wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji Zamknij