Obszary praktykiFields of practiceTätigkeitsfelderDomaines de pratique
 
 

Wyszukaj

porawdy prawne online

Obszary praktyki

Nasi klienci to międzynarodowe korporacje oraz przedsiębiorstwa polskie - liderzy w swoich branżach, pretendenci oraz przedsiębiorcy walczący dopiero o sukces. Są wśród nich przedsiębiorstwa sieciowe, skupione w grupach kapitałowych oraz notowane na GPW. Funkcjonują w sektorze bankowości i pośrednictwa finansowego, ubezpieczeń, nowoczesnych technologii (IT), mediów i reklamy, wydawniczym i prasowym, przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, budownictwa, energetyki, recyklingu oraz przemysłu ciężkiego. Korzystają zarówno z kompleksowej obsługi, jak i z doraźnej w zakresie specjalizacji Kancelarii IURICO.


Przykłady czynności wykonywanych dla Klientów, Instytucji i Urzędów

 • audyty umów, regulaminów oraz innych dokumentów związanych z ofertą banków, pośredników finansowych, towarzystw ubezpieczeniowych, wydawnictw, zarządców nieruchomości, deweloperów, przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej, IT oraz z sektora energetycznego;
 • kompleksowa obsługa wiodącego banku detalicznego;
 • zastępstwo Klientów w postępowaniach prowadzonych przed Prezesem UOKiK oraz SOKiK;
 • weryfikowanie konieczności uzyskania zezwoleń Prezesa UOKiK na przeprowadzanie przejęć, fuzji, nabycia przedsiębiorstwa lub innego majątku oraz konieczności zgłoszenia zamiaru koncentracji;
 • uczestnictwo w Komisji ds. Ochrony Konsumentów działającej przy Radzie Prawa Bankowego;
 • przygotowywanie projektów dokumentów na potrzeby korespondencji z organami nadzorującymi;
 • przedsiębiorstwa funkcjonujące w danej branży lub niektóre sfery ich aktywności (np. GINB, ZBP, MF, GIIF, GIS, MZ, GIIF, KNUiFE, PIU, RU, URE, URTiP, UKE, MSP, KRRiT);
 • wykonywanie czynności eksperckich i opiniodawczych na zlecenie Prezesa UOKiK, Komisji Sejmowych oraz Samorządów Terytorialnych, Gospodarczych i Zawodowych;
 • szkolenia z prawa ochrony konsumentów dla sędziów sądów rejonowych i okręgowych;
 • opiniowanie i weryfikowanie treści reklam, akcji promocyjnych, konkursów, programów lojalnościowych oraz innych przedsięwzięć marketingowych w branży bankowej, pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowej, farmaceutycznej, spożywczej i deweloperskiej;
 • doradzanie w procesie tworzenia i sprzedawania produktów rynkowych oraz nadzór prawny nad działaniami marketingowymi;
 • zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi;
 • monitorowanie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
 • zastępstwo w sądach oraz organach administracyjnych w sprawach związanych z marketingiem;
  szkolenia z prawa reklamy, mediów, prawa prasowego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji;
 • prowadzenie dużych procesów w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji;
 • zarządzanie własnością przemysłową i intelektualną Klientów;
 • opracowywanie strategii ochrony interesów Klientów;
 • wycena dóbr niematerialnych;
 • opiniowanie, negocjowanie oraz przygotowywanie transferów technologii, licencji oraz innych umów, regulaminów i dokumentów;
 • nadzór prawny nad wykonywaniem umów z zakresu własności przemysłowej i intelektualnej;
 • badanie zdolności ochronnej i rejestrowanie znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych oraz przemysłowych;
 • monitorowanie i ochrona znaków towarowych, domen internetowych, oznaczeń geograficznych, praw autorskich i pokrewnych, programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, know-how, tajemnic handlowych i produkcyjnych, baz danych;
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
 • zastępstwo w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracyjnymi w sprawach własności przemysłowej i intelektualnej;
 • szkolenia z prawa własności przemysłowej i intelektualnej;
 • doradzanie przy implementowaniu oprogramowania, w tym zintegrowanych systemów zarządzania (SAP) oraz bankowości (ICBS);
 • negocjacje i mediacje w sporach dotyczących realizacji umów w branży IT;
 • stała współpraca z Centrum Badań Problemów Prawnych i Elektronicznych Komunikacji Elektronicznej;
 • uczestnictwo w seminariach i konferencjach poświęconych problematyce komunikacji elektronicznej;
 • doradzanie w handlu elektronicznym oraz e-biznesie;
 • obsługa prawna systemu płatności elektronicznych;
 • audyty przestrzegania prawa w zakresie ochrony danych osobowych, tajemnicy bankowej, produkcyjnej oraz informacji poufnej i handlowej,
 • pozyskiwanie środków unijnych na finansowanie innowacyjnych technologii;
 • doradzanie i reprezentowanie Klientów w zamówieniach publicznych;
 • zastępstwo przed URTiP i UKE oraz w postępowaniu arbitrażowym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji;
 • reprezentacja przed GIODO,

 

 

 • zakładanie, restrukturyzacja dokapitalizowanie, przekształcanie, przejmowanie, fuzje, podziały spółek oraz innych przedsiębiorców;
 • doradzanie w zakresie private equity (PE) i venture capital (VC);
 • optymalizowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorców;
 • uruchamianie i obsługa przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych;
 • obsługa organów spółek oraz complains prawa korporacyjnego;
 • opiniowanie oraz tworzenie regulacji wewnętrznych;
 • przygotowywanie raportów o zmianach w prawie i kierunkach w orzecznictwie krajowym i europejskim;
 • przeprowadzanie audytów prawnych (due dilegence) oraz przygotowywanie raportów;
 • doradzanie w procesach prywatyzacyjnych;
 • obsługa transakcji dotyczących pozyskiwania kapitału oraz udziałów i akcji;
 • przygotowywanie prospektów emisyjnych;
 • doradzanie w procesach sekurytyzacyjnych oraz zakładanie i obsługa spółek celowych;
 • dochodzenie praw wierzycieli od piastunów organów osób prawnych;
 • szkolenia z prawa handlowego dla środowisk prawniczych, gospodarczych i urzędniczych;
 • przygotowanie i negocjowanie kontraktów w obrocie krajowym i międzynarodowym;
 • obsługa transakcji eksportowych i importowych;
 • przygotowywanie umów przedwstępnych, ramowych oraz ogólnych warunków umów;
 • zabezpieczanie konkretnych interesów;
 • opiniowanie koncepcji biznesowych produktów rynkowych oraz ich rekomendacja;
 • projektowanie umów nienazwanych;
 • rozwiązywanie bieżących problemów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów;
 • obsługa transakcji leasingowych, agencyjnych, licencyjnych i franchisingowych,
 • doradzanie przy wyborze, budowie i bieżąca obsługa sieci dystrybucyjnych;
 • nadzór prawny nad outsourcingiem;
 • przeprowadzanie transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa oraz jego zakładów;
 • szkolenia z zakresu prawa kontraktów;
 • pozyskiwanie, audyt prawny i obsługa przejmowania nieruchomości;
 • obsługa prawna inwestycji drogowych i budowlanych;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów dotyczących procesu inwestycyjnego;
 • nadzór prawny nad wykonywaniem umów;
 • reprezentacja przed organami nadzoru budowlanego;
 • opiniowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych;
 • obsługa sprzedaży usług deweloperskich;
 • opiniowanie umów najmu i dzierżawy,
 • doradzanie zarządcom nieruchomości w bieżącej działalności;
 • windykacja należności czynszowych;
 • rozwiązywanie bieżących problemów związanych z ochroną środowiska;
 • reprezentacja w sprawach ochrony środowiska przed organami administracyjnymi i sądami;
 • opiniowanie umów dotyczących recyklingu;
 • obsługa prawna inwestycji proekologicznych;
 • pozyskiwanie środków unijnych na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska;
 • doradzanie w zamówieniach publicznych;
 • wspomaganie podatników i płatników w kontrolach podatkowych;
 • opiniowanie transakcji oraz przedsięwzięć marketingowych pod kątem opodatkowania;
 • sporządzenie interpretacji prawa podatkowego;
 • optymalizacja i doradztwo podatkowe;
 • reprezentacja w postępowaniach podatkowych przed organami administracyjnymi i sądami;
 • obsługa w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy;
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji pracowniczej;
 • opiniowanie regulaminów pracy i wynagradzania oraz kodeksów korporacyjnych;
 • rozwiązywanie bieżących problemów HR;
 • przygotowywanie i opiniowanie kontraktów menedżerskich;
 • opiniowanie umów o zakaz konkurencji;
 • reprezentacja przed organami administracyjnymi i sądami w sprawach prawa pracy;
 • zastępstwo w postępowaniach sądowych, zwłaszcza w sprawach gospodarczych;
 • prowadzenie postępowań przesądowych,
 • opracowywanie strategii prowadzenia sporów;
 • zabezpieczanie dowodów;
 • wycena szkód majątkowych;
 • likwidacja szkód niemajątkowych;
 • prowadzenie spraw zbiorowych;
 • reprezentacja w krajowych i zagranicznych postępowaniach arbitrażowych;
 • koncyliacja oraz orzekanie w sprawach arbitrażowych;
 • doradztwo i reprezentacja w egzekucji i upadłości;
 • audyt wierzytelności i windykacja należności;
 • reprezentacja w zamówieniach publicznych;