Wzory umówWzory umówWzory umówWzory umów
 
 

Wyszukaj

porawdy prawne online

Wzory umów

Przedstawiamy Państwu wzory umów, które mogą przydać się każdemu w życiu codziennym. Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas wzory okażą się użyteczne oraz zapewnią Państwu większe poczucie bezpieczeństwa przy załatwianiu spraw zwiazanych z najmem, zleceniam czy też sprzedażą.

 

http://www.iurico.pl/wzory_umow/Umowa%20uzyczenia.docUmowa użyczenia  

Określa ona warunki umożliwienia innej osobie bezpłatnego korzystania z rzeczy. Uregulowana została w przepisach art. 710 - 719 k.c. Istotnym elementem tej umowy jest precyzyjne określenie sposobu korzystania z rzeczy, ponoszenie kosztów utrzymania rzeczy, a także zasad odpowiedzialności korzystającego za zniszczenie bądź utratę rzeczy. 

http://www.iurico.pl/wzory_umow/Umowa%20przechowania.docUmowa przechowania 

Porozumienie, na mocy którego właściciel rzeczy oddaje ją innej osobie (przechowawcy) w celu przechowania. Przechowawca nie może korzystać z rzeczy i zobowiązany jest do jej należytego zabezpieczenia (art. 835 - 844 k.c.). Istotne jest należyte zabezpieczenie odpowiedzialności przechowawcy za ewentualną utratę bądź uszkodzenie rzeczy oddanej na przechowanie, a także ustalenie obowiązków przechowawcy na wypadek ochrony rzeczy przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem. 

http://www.iurico.pl/wzory_umow/Umowa%20sprzedazy.docUmowa sprzedaży    

Reguluje zasady przenoszenia własności (zbywania) rzeczy lub praw za wynagrodzeniem. Główna regulacja znajduje się w art. 535 - 581 k.c. Pamiętać jednak należy, iż sprzedaż uregulowana jest także w innych aktach prawnych, w tym m.in. w tzw. ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów, ustawie o cenach, ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, etc. 

http://www.iurico.pl/wzory_umow/Umowa%20zlecenia.docUmowa zlecenia

Umowa zgodnie z którą jedna osoba (przyjmujący zlecenie) zobowiązuje się do wykonania określonej czynności prawnej za inną osobę (zleceniodawcy). Bardzo często na podstawie przepisów o zleceniu zawiera się również umowy o świadczenie innych niż prawne usług. Pełna regulacja tej umowy znajduje się w przepisach art. 734 - 751 k.c. Na gruncie tej umowy niezwykle istotne jest precyzyjne określenie obowiązków zleceniobiorcy i przedmiotu umowy.       

http://www.iurico.pl/wzory_umow/Umowa%20najmu.docUmowa najmu    

Umowa najmu, określona w przepisach art. 659 - 692 k.c., normuje zasady oddawania rzeczy (najczęściej lokali, ale nie tylko) do używania. W odróżnieniu jednak od umowy użyczenia, w przypadku najmu - korzystanie następuje za wynagrodzeniem. Umowa ta różni się także od dzierżawy, która reguluje zasady korzystania z rzeczy oraz pobierania z tych rzeczy pożytków (a zatem rzecz w przypadku dzierżawy musi mieć możliwość generowania pożytków). W przypadku najmu należy również szczególną uwagę zwrócić na zasady korzystania z rzeczy, ponoszenia kosztów jej utrzymania, a także, o czym wiele osób zapomina - zasad zwrotu rzeczy po zakończeniu umowy.

Umowa agencyjna

Jest to umowa o charakterze profesjonalnym, zawierana przez przedsiębiorców, z których jeden (agent) zobowiązuje się do stałego (nie jednorazowego) pośredniczenia (za wynagrodzeniem) w zawieraniu umów z osobami trzecimi (klientami) na rzecz lub w imieniu drugiego przedsiębiorcy (dającego zlecenie). Regulacja tej umowy znajduje się w przepisach art. 758 - 7649 k.c. Niezwykle istotne przy umowie agencyjnej jest jednoznaczne określenie zasad wynagradzania agenta, zakazu konkurencji z jego strony i odpowiedzialności za uzyskany know-how.

http://www.iurico.pl/wzory_umow/Umowa%20o%20dzielo.docUmowa o dzieło

Jest to umowa polegająca na stworzeniu konkretnego, finalnego produktu (dzieła). Umowa ta może dotyczyć tak dóbr materialnych (np. namalowanie obrazu) jak i niematerialnych (przygotowanie utworu muzycznego). Umowę tę regulują przepisy art. 627 - 646 k.c. W przypadku umowy o dzieło kluczowe jest określenie dzieła, sposobu jego wykonania, a także zasad wynagrodzenia wykonawcy i jego rękojmi za wykonane dzieło.

 

 

"Informujemy, że zamieszczone materiały zostały podane wyłącznie w celu zaprezentowania sposobu pracy naszych prawników. Zgodnie z informacją podaną w zakładce "Nota prawna" Kancelaria nie odpowiada za aktualność i adekwatność danych zawartych na stronie do potencjalnych stanów faktycznych. W związku z tym materiały zamieszczone na stronie nie mogą stanowić bazy dla jakichkolwiek dokumentów przeznaczonych do stosowania w praktyce."

Site www.iurico.pl uses cookies. More information Close